ارائه روش نوین در پایش جمعیت گونه های جانوری در دانشگاه اراک

 

به گزارش تابناک مرکزی، رئیس روابط عمومی دانشگاه اراک گفت: دکتر علیرضا پسرک لو عضو هیات علمی گروه زیست و تیم تحقیقاتی ایشان در پژوهشی، یک روش جدید از فرایند کپچر- رکپچر را برای تعیین احتمال حضورابداع کرده اند که Repeated Capture–Re-capture (RCR) نام دارد.
حسین مستعان افزود: بر مبنای این روش سه فرمول مختلف برای تخمین احتمال حضور ارائه شده است و قدرت پیشگویی هر یک با کمک شبیه سازی کامپیوتری (simulation study) و همینطور مطالعه محیطی (مطالعه جمعیت قورباغه کوهستانی) مورد آزمایش قرار گرفته است که نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که قدرت تعیین احتمال حضور با روش ابداعی دقیقا منطبق بر واقعیت حضور جانور در محیط طبیعی است.
وی، دکتر معصومه نجیب زاده (دکتری بیوسیستماتیک جانوری) و دکتر سیدجمال میرکمالی (عضو هیات علمی گروه ریاضی) را از دیگر اعضا تیم تحقیقاتی این پژوهش اعلام کرد و گفت: این تیم در گام بعد از احتمال رؤیت محاسبه شده برای تخمین جمعیت قورباغه کوهستانی در استان مرکزی استفاده کرده اند.
وی یکی از مهمترین نواقص و ایرادات در روش های مرسوم تخمین جمعیت جانوران را عدم روئیت صحیح نمونه در هنگام پایش برشمرد وافزود: مهم ترین نقص این روش این است که اغلب غیر ممکن است که همه افراد، جمعیت و یا حتی گونه را بتوان در یک سایت مشاهده کرد زیرا احتمال مشاهده و حضورهمیشه عددی کمتر از یک است،در نتیجه تخمین هایی که در مورد جمعیت گونه های مختلف جانوری زده می شود همیشه با خطاهای فراوانی همراه است که بیانگر واقعیت تعداد افراد جمعیت نیست.
مستعان یادآورشد: در روش یاد شده اگر دو محقق به دنبال پایش یک گونه باشند یکی صبح و دیگری ظهر و یا یک نفر در پاییز و دیگری در بهار برای سرشماری با روش های سنتی به زیستگاه جانور مراجعه کند اگر گونه مورد مطالعه صبح فعال تر باشد و ظهر فعالیت کمتری از خود نشان دهد یا در فصل بهار نسبت به پاییز فعالیت متفاوت تری داشته باشد دو محقق تعداد افراد جمعیت را متفاوت تخمین خواهند زد.