انجام فرایند ارزیابی وسع برای استمرار پوشش بیمه ای ضروری است

 

به گزارش تابناک مرکزی ، محمد رضا جیریایی افزود: لازم است به افراد مشمول اطلاع رسانی صورت پذیرد که اخذ معرفی نامه بستری به منزله اخرین بهره مندی ایشان از پوشش بیمه روستایی رایگان بوده و استمرار پوشش بیمه ای انها از این پس بر اساس نتیجه ارزیابی وسع اعلامی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و یاد خوداظهار خواهد بود.
وی اظهار داشت : چنانچه بیمه شده قبلا از تمدید شش ماهه برخوردار نگردیده باشد ، استمرار پوشش بیمه ای وی با همان شرایط قبلی و با اعتبار شش ماهه حداکثر منتهی به تاریخ ۳۱فروردین ماه ۱۴۰۰خواهد بود.
وی در باره روستائیانی که اعتبار دفترچه انها پس از تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ به پایان می رسد گفت : در صورت مراجعه برای تعویض دفترچه ،پوشش بیمه ای آنها با اعتبار منتهی به تاریخ ۳۱فروردین ماه سال ۱۴۰۰در سامانه صورت می پذیرد.
مدیر کل بیمه سلامت همچنین درباره اعتبار دفاتر بیمه سلامت همگانی هم اظهارداشت : استمرار پوشش بیمه افرادی که قبلا از تمدید اعتبار 6 ماهه برخوردار شده اند ،براساس نتیجه ارزیابی وسع و یا پرداخت حق بیمه بر اساس خود اظهاری خواهد بود.
وی اضافه کرد، ان عده از بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی که دفاتر انان فاقد اعتبار بوده و تا کنون از تمدید ۶ماهه برخوردار نشده اند ( منوط به سپری نشدن بیش از یک سال از پایان اعتبار دفترچه انان) می توانند برای یک بار از مزایای تمدید اعتبار ۶ ماهه با همان شرایط قبلی بهره مند شوند.