۱۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی از محلات به ۱۷کشور صادر شد

 

به گزارش مرکزی، رضا ملکی افزود: در سال گذشته از شهرستان محلات ۱۰ میلیون و۸۱۰ هزار دلار براورد شده که سهم ماهیان زینتی ۱۳۶هزاردلاربا ۱۵۴۶۰۰ قطعه ، سنگ ساختمانی بریده ۲ میلیون و ۱۱۰ هزاردلار با ۱ میلیون و ۱۲۰هزارمترمربع ، گل و گیاهان زینتی ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار بصورت مستقیم و غیر مستقیم ، بید قرمز ۲میلیون دلار ، دوده صنعتی یک میلیون ۳۴۰هزار دلار ، عایق رطوبتی ۲۹۴۰۰۰ دلار و پارافین صنعتی یک میلیون و ۸۲ هزار دلار بوده است .
وی مقاصد صادراتی و کشورهای هدف صادرات را ۱۷کشور نامبرده و گفت: با توجه به سیاست های وزارت مبنی بر توسعه صادرات و همچنین شناسایی کشورهای هدف صادراتی و توجه ویژه به ۱۵کشور همسایه مقاصد صادراتی کالاهای غیر نفتی شهرستان علاوه بر ۱۵ کشور همسایه و حوزه cis تایوان ،هند ، ژاپن ،چین بوده است.