چه کسی برای پای برهنه زمان کفش آورده است؟!

خدای من چه غریب است تنهایی خاکهای خاطرات خاکستری خانه هایی که روزی مملو از حس وجود انسانیت بود وغریب تر از آن رژه روح هایی ست که دلشان میخواد فریادشان به گوش هایی برسد که سالهاست ناشنوا شده اند!
دلشان میخواهد بگویند،قداست قدسیان به بی گناهی شان نیست به پاک بودنشان به معصومیت ومظلومیت شان سوگند، به خدایی بودنشان است.
دلشان میخواهد بگویند درآن زمان که امثال من در گهواره، در آرامش وبی خبری تام بسر می بردیم،غریبانه چه شبها و چه روزهایی را با استرس به پایان می‌بردند.
آن روزها دلشان آکنده از یاد خدا وبدرقه راهشان دعای مردمی بود که خالصانه برای پیروزیشان دعا می کردند.
آن روزها همه چیز چقدر ساده وبی تکلف بود.
دلشان میخواهد بگویند موقعیت هایی بود که آنها به فکر موقعیت نبودند.
دلشان میخواهد بگویند مکه آنها فکه بوده است.
دلشان میخواهد بگویند نرفته اند که تنها گاهی یادمان بیاید که روزی آنها هم بوده اند.
از همه مهمتراینکه دلشان میخواهد بگویند آنها رفته اند تاکسی دینشان را بازیچه قرار ندهد ومردم شان را با ظواهر دین فریب ندهد.
زن همسایه یکسال است که به بهانه مرگ جوان ناکام خودسیاه می پوشد ودیگران به احترام او حتی بهم لبخند هم نمیزنند، این عجیب نیست که دیگر کسی به احترام مادر یک شهید از پوشیدن لباس نامناسب حیا نمی کند؟!
درست می گوید آنکه درپاسخ به این سوال که بعد از شهدا چه کرده ایم گفت:کاری بزرگتر از اینکه تمام خیابانها را به نامشان کردیم!!
آری کاری بزرگتر از این نکرده ایم...
هرچند می شود جایی حرف زد که به تو تهمت تارک دنیا بودن را نزنند واینکه معلوم نیست به چه منظوری مینویسی!
می شود جایی فریاد کشید که سکوت حرفهایش را گفته ورفته باشد.
اگر پای زمان شکسته و گوش زمین پر از آهنگ دل انگیز زندگی است وهمه چیز به ظاهر خوب وزیباست، دیگر به زبان آوردن واژه هایی که بوی دلتنگی می دهد برای چه کسی جذابیت دارد؟!
آری باید چشم هایت را ببندی وبگذاری کسانی حرف بزنند که جمله هایشان به دل همه می نشیند چراکه وقتی حرف میزنند همه کف زنان تشویقشان می کنند!!
گاه فکر می کنم پشت لبخندشان شیطان پنهان است وگاه فکر می کنم وضوهاشان برای عوام فریبی است!
یادش بخیر سردار شهید شوشتری چه زیبا گفت:دیروز از هر چه بود گذشتیم، امروز از هرچه بودیم!
آنجا پشت خاکریز بودیم واینجا درپناه میز!
دیروز دنبال گمنامی بودیم وامروز مواظبیم ناممان گم نشود!
جبهه بوی ایمان می داد واینجا ایمانمان بو می دهد!
الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم، بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم وآزادمان کن تا اسیر نگردیم.

کبری بهرامی